Header frameloze webpagina's
Louis de Tree Nettie de Tree Coone
0653-111195 0610-157092
Menu frameless
Algemene voorwaarden

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan (de samenstelling van) de inhoud van mijn webpagina's, kan ik niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.
Website beheerder sluit dan ook zijn aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van mij.
Ik kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.
Ik kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vriendelijke groet: Louis de Tree
Web-beheerder.


Footer
Webmaster: Louis de Tree